Verlofaanvraag

Volgens de Wet op het primair onderwijs (WPO) zijn kinderen vanaf de eerste dag van de nieuwe maand na hun 5e verjaardag leerplichtig. Ze moeten dus naar school en eventueel verlof moet aangevraagd worden. Extra vakantieverlof is alleen in uitzonderlijke situaties toegestaan.

In de schoolgids vindt u meer informatie over verlof.

 

  Extra vakantieverlof / Verlof vanwege gewichtige omstandigheden

  Ondergetekende ouder/verzorger:


  Doet hierbij een aanvraag voor voor de hieronder genoemde leerling(en) (kies wat van toepassing is):


  Voor de volgende broers/zussen op andere scholen is ook verlof aangevraagd:


  Het gevraagde verlof is voor (dag of periode)
  t/m
  Totaal aantal dagen

  Indien u verlof aanvraagt vanwege andere gewichtige omstandigen, s.v.p. één van de volgende mogelijkheden aankruisen:

  Anders

  Handtekening ouder/verzorger:

  Datum ondertekening:


  Toelichting 1:
  U moet uw aanvraag voor extra vakantieverlof minimaal acht weken vóór uw voorgenomen vakantie- periode schriftelijk bij de schooldirectie indienen (door middel van dit formulier). Extra vakantieverlof mag maximaal één keer per schooljaar voor maximaal tien aaneengesloten schooldagen worden verleend.
  U moet de reden van uw verzoek er duidelijk bij vermelden. Ook moet u bewijsstukken leveren, zoals een accountantsverklaring, waaruit blijkt dat u vanwege de specifieke aard van uw beroep in géén van de schoolvakanties vakantie kunt vieren. Uit de bewijsstukken moet blijken u het grootste deel van uw jaarinkomsten misloopt als u in de reguliere schoolvakanties vrij neemt. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. De schooldirecteur is beslissingsbevoegd; de leerplichtambtenaar gaat hier niet over.
  Toelichting 2:
  De aanvraag voor verlof vanwege andere gewichtige omstandigheden moet binnen een 'redelijke' termijn ingediend worden. Als dit niet mogelijk is, moet u aangeven waarom dit niet kon.
  Het gaat bij ‘gewichtige omstandigheden’ altijd om omstandigheden buiten uw wil en waar u geen invloed op heeft, of op heeft gehad, ter beoordeling van de directeur.
  Let op: een vakantie valt nooit onder ‘gewichtige omstandigheden’!
  Wie is beslissingsbevoegd:
  • Tot en met tien dagen aaneengesloten of verspeid per schooljaar beslist de schooldirecteur.
  • Bij meer dan tien schooldagen aaneengesloten of verspreid per schooljaar beslist de
  leerplichtambtenaar (de schooldirecteur zal in dat geval uw verzoek doorsturen naar de leerplichtambtenaar).