Testen en toetsen

Op onze school werken we met een leerlingvolgsysteem. Het doel van het leerlingvolgsysteem is het nauwkeurig begeleiden van de ontwikkeling van de kinderen op onze school. Dit start soms al voordat de kinderen bij ons op school komen en loopt door tot het moment dat ze de school weer verlaten.

Wij houden de ontwikkelingslijn van de kinderen nauwgezet in de gaten. Als de ontwikkeling van een kind anders loopt dan verwacht zoeken wij naar de oorzaak en bieden adequaat hulp aan.

De ondersteuning is breed; gericht op welbevinden, sociale ontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling en de leerontwikkeling.

De kleutergroepen
In de kleutergroepen wordt gebruik gemaakt van KIJK! In dit systeem is observatie een belangrijk element. Door goed te kijken naar de kinderen, met een aantal ijkpunten in het achterhoofd en op papier, kan een leerkracht goed zien waar een kind is in zijn of haar ontwikkeling. Hierbij houden we er rekening mee dat jonge kinderen zich in eigen tempo en sprongsgewijs ontwikkelen. Binnen het volgsysteem wordt dit voor ieder kind apart bijgehouden.

Vanaf groep 3
De kinderen worden op verschillende manieren gevolgd. De observatie is een belangrijk onderdeel. De leerkracht maakt de kinderen iedere dag mee en ziet de ontwikkeling van de kinderen. Dit wordt ook bijgehouden met aantekeningen en in observatielijsten.

  • De methode gebonden toetsen. Verschillende methodes hebben toetsen ter afsluiting van een blok of periode. Een leerkracht ziet zo snel of een kind de leerstof heeft begrepen en haakt daar op in. Hierdoor kunnen kinderen op verschillend niveau worden aangesproken. De methode geeft hier ook aanwijzingen voor.
  • Methodeonafhankelijke toetsen. Dit zijn toetsen die landelijk genormeerd zijn. De Kleine Beer gebruikt de toetsen van de CITO Leerling in Beeld. De uitslagen worden opgeslagen in het digitaal leerlingvolgsysteem. Zo kunnen we de ontwikkelingslijn van de gehele schoolloopbaan volgen.
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd met volgsysteem KIJK op gedrag.
  • We leren de kinderen leren en zien gedrag als een vak. Tweemaal per jaar screenen we hierop en worden de doelen bijgesteld.
  • In specifieke situaties kunnen aparte toetsen worden afgenomen om een kind nog beter in beeld te krijgen.

Om ouders een goed beeld te geven van de ontwikkeling op cognitief en sociaal-emotioneel gebied krijgen ze gedurende het schooljaar verschillende rapportages en vinden er verschillende gespreksmomenten plaats. De leerlingen krijgen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis.

Centrale eindtoets basisonderwijs
In april wordt de centrale eindtoets basisonderwijs gemaakt. Dit is een verplichte toets die informatie geeft over welk type voorgezet onderwijs het beste past bij je kind. Echter het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. De centrale eindtoets wordt in twee versies aangeboden: basis en niveau. Ieder kind in Nederland is verplicht de toets te maken. De school heeft daarnaast de mogelijkheid om rekening te houden met speciale behoeften van kinderen, bijvoorbeeld door tijdverlenging, vergrote versie toets etc.

Hieronder vindt u het gemiddelde resultaat van de eindtoets van de afgelopen jaren:
2020-2021: 534,2
2021-2022: 540,4
2022-2023: 536,4