De MR

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten afgevaardigden van ouders en leraren om met elkaar na te denken over de organisatie en veranderingen op school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven aan de schoolleiding en/of het bestuur van STROOMM, in te stemmen met beslissingen of deze af te keuren. De leden voor de MR worden eens per drie jaar gekozen uit en door ouders/verzorgers van leerlingen en uit en door personeelsleden van het team.

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De agenda en notulen van de MR vergaderingen kunt u inzien bij de directie. Via de vertegenwoordiging van de ouders kunt u vragen en problemen aangaande het functioneren van de school aankaarten. Zo heeft u invloed op de koers die we met ons allen willen varen.

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden bovenschoolse zaken van alle scholen binnen ons bestuur besproken en vastgesteld. Vanuit de MR is een teamlid lid van de GMR.

Oudergeleding:

  • Karlijn Wilms (voorzitter)
  • Sheryl Veltien

Personeelsgeleding:

  • Marjon van Pinxteren
  • Heleen Nicolai

De MR van onze school is te bereiken via het emailadres: directie@dekleinebeer.nl.