vaardigheden 21ste eeuw

vaardigheden 21ste eeuw

Basisvaardigheden
Basisvaardigheden als rekenen, taal en lezen zijn voorwaarden om in onze maatschappij te kunnen participeren.
Op De Kleine Beer besteden we hier gedegen aandacht aan en krijgen onze kinderen op hoog niveau les.

Vaardigheden voor de toekomst
We gaan een stap verder in het leren van vaardigheden. Wij besteden direct en indirect aandacht aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld de volgende vaardigheden:

  • Creativiteit: bedenken van nieuwe ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren.
  • Kritisch denken: een eigen onderbouwde visie of mening kunnen formuleren.
  • Probleemoplossend vermogen: (h)erkennen van een probleem en tot een plan kunnen komen om het probleem op te lossen.
  • Communiceren: effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.
  • Samenwerken: gezamenlijk een doel realiseren en daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.
  • Digitale geletterdheid: effectief, efficiënt en verantwoord gebruik maken van technologie. ICT basisvaardigheden en mediawijsheid.
  • Sociale en culturele vaardigheden: effectief leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale vaardigheden.
  • Zelfregulering: realiseren van doelgericht en passend gedrag.